Kirke i Saint Martin (fransk del)

Åben kort
Lokal tid:
13:53:50

Eglise Saint-Martin de Tours

Rue du Fort Saint Louis, Marigot
churchLæs mere

SS. Philip & James

Rue de Hollande, Marigot
churchLæs mere

Good News Baptist Church

St. Peters Road 30, Sint Peters Road
churchLæs mere

FOUNTAIN OF LIVING WATERS MINISTRIES CHURCH

Sint Maarten
churchLæs mere

The Risen Christ Catholic Church

L.B. Scott Road
churchLæs mere

Jehovah's Witness Kingdom Hall

Impasse Flanders Carmen
churchLæs mere

SHORAC Ministries

38, Union Road, Cole Bay
churchLæs mere

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Orange Grove Road, Cole Bay
churchLæs mere

The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints

Cole Bay
churchLæs mere

Mary, Star of the Sea Catholic Church

Simpson Bay Road, Simpson Bay
churchLæs mere

CHRISTIAN fELLOWSHIP CHURCH

Airport Road, Cole Bay
churchLæs mere

Cole Bay Church of Christ

2 Zo Zo Moran Road, Cole Bay
churchLæs mere

SDA Denomination

Zo Zo Moran Road, Cole Bay
churchLæs mere

Light Of The World Healing And Restoratio Mi Istries INT

A. J. C. Brouwer Road, Cole Bay
churchLæs mere

Seventh-Day Adventist Church

Zagersgut Road
churchLæs mere

Philipsburg Seventh Day Adventist Church

Dutch Cul de Sac
churchLæs mere

Cole Bay Seventh-Day Adventist Church

Cole Bay
churchLæs mere

📑 Alle kategorier i Saint Martin (fransk del)

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning